Regler & Villkor - Spa Natural
Mo-Fr von 9-18 Uhr
+49 (0) 210 39 95 430
Anruf

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR (B2C)

PDF Ladda ner (B2C)PDF Ladda ner (B2B)

1. Erbjudande och ingående av avtal

1.1 Presentationen av produkterna på vår webbplats utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att göra en beställning/avsiktsförklaring. Vi förbehåller oss rätten att inte namnge ändringar av produkterna i samband med kontinuerlig förbättring eller att markera dem på bilder.

1.2 Beställningen som undertecknas av kunden är ett bindande erbjudande. Vi kan acceptera detta erbjudande inom två veckor genom att skicka en orderbekräftelse eller skicka de beställda varorna inom denna period. Köpekontraktet ingås också om vi accepterar en orderbekräftelse via e-post omedelbart efter mottagandet av en beställning. Dessutom ingås ett köpeavtal om vi har en direkt orderbekräftelse undertecknad av kunden.

2. Tillhandahållna handlingar

När det gäller dokument – även i elektronisk form – såsom beräkningar, ritningar etc. förbehåller vi oss äganderätten och upphovsrätten. Dessa dokument får inte göras tillgängliga för tredje part om vi inte ger kunden vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Om vi inte accepterar kundens erbjudande inom den period som anges i punkt 1 måste dessa dokument returneras till oss omedelbart.

3. Priser och betalning

3.1 Våra priser inkluderar moms. Leverans- och fraktkostnader ingår inte i våra priser. och listas separat på orderbekräftelsen. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att göra ändringar i dessa bestämmelser.

3.2 Kostnader för leverans och idrifttagning anges separat på orderbekräftelsen. Om inga sådana kostnadskomponenter anges måste varorna hämtas från Spa Natural eller dess lager. För en bindande överenskommen leverans eller till och med installation måste detta uttryckligen anges på orderbekräftelsen.

3.3 Betalning av köpeskillingen ska ske uteslutande till det konto som anges i orderbekräftelsen. Avdrag för rabatt är endast tillåtet med ett särskilt skriftligt avtal.

3.4 Om inte annat avtalats ska en omedelbar handpenning om 50 procent av ordersumman ske. Om köparen av handpenningen anländer inom en
Vi kan uttala återkallandet från köpekontraktet. Resterande betalning ska ske en vecka innan leverans eller avhämtning. Dröjsmålsränta ska tas ut med 5 procentenheter över respektive basränta p.a. Vi förbehåller oss rätten att hävda högre skador orsakade av standard. I händelse av att vi hävdar en högre skada orsakad av standard, har kunden möjlighet att bevisa för oss att den påstådda skadan orsakad av standard inte har uppstått alls eller åtminstone till ett betydligt lägre belopp.

3.5 Om kunden är i efterskott med betalningsskyldigheter gentemot oss, ska alla befintliga fordringar förfalla omedelbart.

4. Kvittning och rätt till lagring

Köparen har endast rätt till kvittning om hans fordringar har fastställts lagligen eller är obestridda. Kunden har inte rätt att kvitta mot våra krav om han hävdar meddelanden om fel eller motkrav från samma köpeavtal. Kunden har endast rätt att utöva en lagringsrätt i den mån hans motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.

5. Leveranstid

5.1 Om inte ett uttryckligen bindande leveransdatum har avtalats är våra leveransdatum eller leveransperioder uteslutande icke-bindande information.

5.2 Början av den leveransperiod som anges av oss förutsätter att kundens skyldigheter uppfylls i tid och på ett korrekt sätt. Försvaret för underlåtenhet att fullgöra kontraktet förblir reserverat.

5.3 Om vi inte kan leverera de beställda varorna utan egen förskyllan på grund av att leverantören inte har uppfyllt sina avtalsförpliktelser, eller om
Om varor som beställts av dig inte är tillgängliga under en period av minst en månad på grund av force majeure kan vi dra oss ur köpeavtalet. I händelse av uttag i enlighet med denna punkt kommer vi omedelbart att återbetala alla betalningar som redan gjorts. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

5.4 Om kunden inte accepterar eller på ett klandervärt sätt bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi ådragit oss till följd av detta, inklusive eventuella extra kostnader. Ytterligare fordringar är reserverade. Kunden förbehåller sig å sin sida rätten att bevisa att skador i erforderligt belopp inte har uppstått alls eller åtminstone betydligt lägre. Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av den köpta artikeln ska övergå till kunden vid den tidpunkt då kunden inte accepterar eller gäldenär.

5.5 Kunden måste se till att tillgången till den angivna användningsplatsen för varorna är fritt tillgänglig. Om motsatsen inträffar på leveransdagen ska kunden ersätta oss för de resulterande extra kostnaderna med ett rimligt belopp.

5.6 Ytterligare rättsliga anspråk och rättigheter för kunden på grund av försenad leverans förblir opåverkade.

6. Äganderättsförbehåll

6.1 Vi förbehåller oss rätten till de levererade varorna tills full betalning av alla fordringar som härrör från leveransavtalet.

6.2 Kunden är skyldig, så länge äganderätten ännu inte har övergått till honom, att behandla den köpta varan med försiktighet. Om underhålls- och inspektionsarbete måste utföras måste kunden utföra det i god tid på egen bekostnad. Så länge äganderätten ännu inte har överförts måste kunden omedelbart meddela oss i textform om den levererade artikeln beslagtas eller utsätts för andra ingripanden av tredje part. Om den tredje parten inte kan ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga kostnaderna för en talan enligt § 771 i ZPO, är kunden ansvarig för den förlust som vi ådrar oss.

7. Garanti, meddelande om defekter och ansvar

7.1 Vi är ansvariga i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna, såvida inte ansvar är uteslutet enligt följande bestämmelser.

7.2 Vi utesluter vårt ansvar för lätt vårdslösa brott mot plikten, såvida inte skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen påverkas. Ansvaret för brott mot skyldigheter, vars uppfyllande gör det möjligt att korrekt genomföra avtalet i första hand och på vars efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på (väsentliga avtalsförpliktelser), förblir opåverkat.

7.3 Bestämmelserna i denna § 7 gäller även för brott mot plikten av våra ställföreträdande ombud.

7.4 I den mån informationen i våra broschyrer, annonser och andra erbjudandehandlingar inte uttryckligen har utsetts som bindande av oss, är illustrationerna eller ritningarna däri endast ungefärliga.

7.5 Under leverans och installation är det absolut nödvändigt att tillfartsvägen till installationsplatsen inte kan skadas, eftersom vi inte tar något ansvar för skador, såsom på grönområden, stenytor, terrasser eller jämförbara ytor, både inom och utanför. Om det finns en riskpotential måste kunden vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att skador uppstår. Detta gäller även användningsstället och hela vägen dit. Vi är inte ansvariga för skador som uppstår i detta sammanhang. I vilket fall som helst, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, är ansvaret begränsat till den förutsebara skada som är typisk för kontraktet. Ansvar för skador som orsakats av leveransvaran till kundens rättsliga intressen, t.ex. till andra artiklar, är dock helt uteslutet.

7.6 Garantin upphör att gälla i händelse av ingripanden, reparationer eller reparationsförsök av obehöriga tredje parter. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att få varorna inspekterade av tillverkaren i syfte att fastställa defekter, även med avseende på eventuell felaktig användning. Överlåtelse av garantianspråk är utesluten. Garantin förlängs inte efter att felet har åtgärdats.

7.7 Garantiperioden är 2 år, beräknad från risköverföringen. Garantiperioden reduceras till ett år för försäljning av begagnade föremål.

8. Begränsning av ansvar

Varje uteslutning eller begränsning av ansvar för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa baserat på ett avsiktligt eller vårdslöst brott mot plikten av användaren eller ett avsiktligt eller försumligt brott mot plikten av en juridisk representant eller ställföreträdande agent för användaren är ineffektivt.

9. Skydd av personuppgifter

9.1 Personuppgifter (t.ex. titel, namn, adress, e-postadress) kommer att behandlas och lagras av oss uteslutande i enlighet med gällande lagar. Kunden
godkänner och samtycker till att behandla, lagra och behandla sina personuppgifter som erhållits i samband med affärsrelationen i den mening som avses i dataskyddslagar. Vi lagrar och använder personuppgifterna för behandling av beställningar och eventuella klagomål.

9.2 Vi kommer inte att vidarebefordra personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är överföringen till servicepartners som är nödvändiga för orderhantering. I dessa fall är dock omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det nödvändiga minimumet.

9.3 Kunden har rätt till information samt rätt till rättelse, blockering och radering av sina lagrade uppgifter.

10. Övrigt

10.1 Detta avtal och parternas hela rättsförhållande omfattas av förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG).

10.2 Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle vara eller bli ogiltiga eller innehålla ett kryphål, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

11. Ort för domstols behörighet

11.1 Parterna är överens om att Düsseldorf ska vara jurisdiktionsort för detta avtal.

 

Spa Natural GmbH & Co. KG, vertreten durch die Spa Natural Verwaltungs GmbH
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Maurice Erhardt
Eller Straße 101 (Hallen 8-10)
40721 Hilden
Telefon: +49 (0) 2103 99 543 0
E-Mail: info@spa-natural.com
Registergericht: Düsseldorf, HRA 25497

Stand 02.2023